Beretninger

Billedet øverst er Skovfogedhuset, Sanatorievej 24

Vi vil her bringe en tidsbegrænset historie fra sognet:

Generalforsamling 20. februar 2019 i Aastrup forsamlingshus

Dette års generalforsamling havde et pænt fremmøde, da 27 personer, heriblandt
bestyrelsen for forsamlingshuset, havde valgt at deltage. Det er glædeligt, der udvises
interesse for vores lille forening.
Pkt. 1: Velkomst ved formanden.
Ruth Balksbjerg byder velkommen, og vi starter som vanligt med en sang. Der var
lidt problemer med melodien, men ved fælles hjælp kom vi da igennem de to små
vers.
Pkt. 2: Valg af dirigent.
Da Tonny Sørensen var forhindret trådte Svend Erik Linnebjerg til og ledte os
gennem aftenens dagsorden på bedste vis.
Pkt. 3: Årsberetning ved formanden.
Ruth Balksbjerg fortæller om det, vi har arbejdet med i årets løb, deltagelsen i kurser,
historisk tur, Bøgebjergmessen etc.
Vi oplever at interessen for foreningens arbejde er stigende, hvilket formentlig
skyldes vi er blevet mere synlige udadtil, dels på facebook og i Bøgebladet, hvor vi
henviser til vores hjemmeside. Den er velbesøgt. Den historiske tur er også et
tilløbsstykke.
Årsberetningen godkendes.
Se årsberetning.
Pkt. 4: Revideret regnskab ved kasseren.
Jens Haastrup gennemgår årsregnskabets indtægter og udgifter. Der er i år et lille
underskud på 198,27 kr, hvilket skyldes nyanskaffelser i form af scanner og
arkivskab.
Regnskabet godkendes.
Pkt. 5: Indkomne forslag.
Ingen
Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent.
Der er enighed om at fortsætte med nuværende satser:
enkeltmedlemsskab: 50,- kr
husstandsmedlemsskab: 100,- kr.
Pkt. 7: Valg
a: 3 bestyrelsesmedlemmer:
Ruth Balksbjerg genopstiller og fortsætter som formand.
Gunnar Møller genopstiller og fortsætter som næstformand.

Lena Pedersen genopstiller og fortsætter som sekretær.
b: 2 suppleanter:
Marianne Malmose fortsætter.
Jette Møller Sørensen fortsætter.
c: 2 revisorer + 1 suppleant:
Elise Søndermark fortsætter
Henrik Malmose fortsætter
Peter Marschall fortsætter som suppleant.
Pkt. 8: Evt.
Finn giver en appetitvækker vedr. den Historiske tur d. 26. maj, hvor vi håber på et
stort fremmøde og et dejligt vejr.
Da der ikke var mere under evt. afsluttede Svend Erik generalforsamlingen og
takkede for god ro og orden.
Herefter kom kaffen og brødet på bordet og snakken gik livligt.
Efter kaffen kom Peter Marschall med sin fortælling om sit spændende liv og
virke.
Tak til Peter Marschall.
Dette er blot et kort sammendrag af en spændende aften. Vi kan håbe på, at Peter en
dag vil betænke arkivet med sine erindringer.
Referent
Lena Pedersen

Formandens årsberetning for 2018

ved Aastrup Folkemindesamlings generalforsamling i Aastrup forsamlingshus onsdag den 20. februar 2019

Vores generalforsamling 1. marts 2018 blev desværre forstyrret af snefygning, så der kom knap så mange fremmødte som sædvanen tro. Og dog var fremmødet acceptabelt pænt. Folk, som havde trodset vejret, fik til gengæld en god oplevelse ved at lytte til Villy Annebergs fortælling om sin tid i Aastrup. Villy Anneberg er en formidabel fortæller.

Ved valg til bestyrelsen skete der en mindre ændring, idet Finn Christoffersen afløste Jette Sørensen, som blev suppleant i hans sted. I øvrigt blev alle poster besat i mindelighed. Jeg tror, den ro, vi har omkring os i foreningen, indikerer, at det går nok ikke helt galt, hvis man melder sig på banen.

I 2018 var vi er oppe på ca. 120 medlemmer.

Vi mener, det er, fordi vi er på den rette kurs m. h. t. at synliggøre os udad til. Vi er velbesøgt på vores hjemmeside og Facebook. Vi deltager i Bøgebjergmessen, og vi har kvartalsvis en side i Bøgebladet med et billede og en beretning. Arkivernes dag går vi lidt uden om og tænker os, at Bøgebjergmessen er et slags alternativ, hvor vi har mulighed for at tage et emne op og få det vist for flere, end der vil komme til os i arkivet. Vi mener, at der er blevet lagt mærke til os som nogen, der arbejder for sagen, og at det er derfor vi har haft god medlemsfremgang.

Desværre har vi også mistet medlemmer af naturlig årsag. Det finder vi trist og vemodigt, og det er samtidig en påmindelse for os om, at det er vigtigt at få indhentet de ældres historie, mens tid er.

Vores årlige historiske tur er i høj grad medvirkende til interessen for os og har også medvirket til, at vi har fået nye medlemmer. Sidste år lykkedes det os endelig at få en aftale med Anne og Mads Stevnhoved på Nakkebølle Gods. De fik lov til selv at sætte datoen, som blev den 24. maj om aftenen. Det blev en velvalgt dato, for det blev det dejligste forårsvejr. Anne fortalte og viste rundt på slottet. Turen er beskrevet i Bøgebladet. Turen var en medlemstur og begrænset til 2 hold (ca. 50). Det var en meget interessant og vellykket aften.

Denne alternative dato fik os til at beslutte, at vi ikke fremover vil lægge os fast på, at arrangementet skal være på Kr. Himmelfartsdag. Således har vi i år henlagt vores tur til den 26. maj.

Vi har sammen med V. Aaby Folkemindesamling anskaffet et arkivskab til opbevaring af kort og tegninger. Skovgaardsfonden har velvilligt støttet os til dette indkøb. Det takker vi for.

I sådan et tilfælde er det praktisk, at vi bor under samme tag. Det var det samme med den indkøbte skanner til gamle glasplader. Den blev imidlertid overtaget af Arkivsamvirke, så endnu flere kunne få glæde af den.

I det sidste år har vi brugt meget tid på at skanne de ca. 500 gamle fotoglasplader, som kunstmaler Harald Madsen har efterladt sin familie i Åstrup. Nu er vi i gang med at sætte navne, begivenheder og steder på. Her har vores nu 101-årige medlem, Sigrid Kjær Larsen, hjulpet med at gennemse billederne og stedfæste og sætte navne på. Her har det imidlertid vist sig, at selv en 100-årig er en generation for ung til at kende mange af personerne. Igen en påmindelse til os. Få det nu skrevet ned!

Vi får til stadighed indleveringer, som vi tager os af, når de kommer. Ellers er vi fuldt beskæftiget med registreringen af alt det gamle, vi ligger inde med. Vi afskriver gammel håndskrift fra protokoller og andet, så teksterne vil være læselige for kommende generationer. Vi lægger billeder ud på arkiv.dk. Således begynder de gamle fotos fra glaspladerne at dukke op der.

Endelig fik vi i sensommeren hængt vores skilt på gavlen af Abildhuset. Et flot skilt på en egetræsplanke, lakeret og sponseret af Kurt Pedersen, Aastrup Møbler. Kunstmaler H.P. Hansen har malet teksten, så den ligner de øvrige skiltes bogstaver. Det ser godt ud, vi er meget tilfredse. Vi siger tak til Kurt Pedersen og H.P. Hansen.

Vores sidste nye tiltag er, at vi fra december ændrede vores åbningstid. Vi har frafaldet vores fredagsåbning og holder i stedet åbent i vores arbejdstid torsdag 13.30 – 16.30 i vintertiden. Når foråret melder sig, er det om aftenen. Så der er nu flere muligheder for besøg hos os.

Vi deltager i SLA FYNS generalforsamling (Jens er medlem af bestyrelsen), Arkivsamvirkes ditto, arkivernes fællesmøde, og STAVN præsentationen. Jens og Ruth har i 2018 været på et SLA modulkursus i Svendborg. Det omhandlede lokalarkivets forhold til omverdenen og formidling af lokalhistorien.

Vi har en fast kundekreds til STAVN. Vi fordeler arbejdet, når vi sælger STAVN og medlemskort. Flere benytter sig nu af at indbetale direkte på vores konto. Det kan spare os for nogle forgæves ture.

I STAVN 2018 fik Gunnar ”Maler” sin fortælling med. Det er vi glade for. Nu kan mange mindes ham gennem den. Gunnar døde dagen efter, at Lena havde været hos ham og aftalt det sidste om billeder.

Det er åbent for alle at indsende artikler til STAVN. Vi er behjælpelige, hvis det er et ønske.

  1. marts deltager vi igen i Bøgebjergmessen.

Alt i alt har 2018 været et interessant og godt arbejdsår.                                                                                                                                                                                                                                                                                Ruth Balksbjerg (formand)

************************************************************************************

Würden Pedersen fortæller om besættelsen 1940-45 i 1966

1940 den 9. april om morgenen kl. 6 vækkede jeg vores to drenge som skulle med toget til statsskolen i Svendborg. Der var livlig flyver aktivitet i luften. Bent mente at det var vores egne maskiner, for vi havde lige fået 12 nye, men det langt alvorligere, den tyske besættelse af Danmark, både fra lufte og hav. Drengene kom hurtigt hjem fra skolen og i radioen fik vi mere besked om situationen. Der blev omgående befalet mørklægning om natten af alle vinduer, også i stalde, men alle tog det ikke så nøje. Aastrup slap dog nådigt gennem besættelsen, selv om nogle episoder tildrog sig opmærksomhed.
Fire engelske bomber faldt i strandkanten ved Nab klint, vist i april 1942 og i høst året efter faldt 3 bomber i marken nord for skolen i marken til Anes Lyst. En ret stor sten slyngedes syd på til Emil Agertofts have. Den største forskrækkelse fik vi en dag, en søndag ved 15-tiden, da en engelsk maskine forfulgtes af et par tyske. Kuglerne, ca. 30, gik gennemhullede sognefogedens mølle, ramte skorstenen på forsamlingshuset og peb imellem skolehavens frugttræer, så vi krøb under bordet, da vi sad ved kaffebordet. Et par unge piger kastede sig langs gærdet til markerne ved købmand Andersen.
Vi havde ofte lejlighed til at iagttage sværme af engelske maskiner, som var på bombetogt i Tyskland: Hamborg, Kiel og Flensborg. En forårsdag taltes ca. 1000 maskiner i flere bølger.
En efterårsdag blev en tysk maskine skudt ned i Nakkebølles roemark ved Østergyden.
På Aastrup Kirkegård hviler den engelske pilot Walther Mittshell, der blev fundet af Anton Jørgensen ved Kildevig i 1944. en kammerat hviler på Avernakø kirkegård og to på Faaborg Kirkegård. Efter krigen foretoges en indsamling i sognet og en sten med navn lagdes på graven. Sognerådet har overtaget pasningen af graven. Flyverens forældre og søster har besøgt graven to gange efter krigen.
26. september 1940 indtraf Christian d. Tidendes 70-års fødselsdag, der fejredes ved en smuk fest i forsamlingshuset. Vor gamle sognerådsformand Mads Peder Nielsen, Eskemosegaard holdt en megen gedigen tale for majestæten og mange minder og anekdoter om kongen blev fremdraget.
Befolkningen blev ret sammensmeltet ved denne og senere sammenkomster i denne tunge tid. Slutning mangler. Aastruparkiv.dk

*********************************************

Sydfyns Tidende, Svendborg den 19. maj 1910 om branden på Enemærkegaard.

 Stor gårdbrand i Aastrup

4 heste, 5 grise og 2 kvier er indebrændt. Ejeren slemt til skade.

I går eftermiddag ved 5-tiden opstod der ild i gårdmand Lars Ditlev Petersens gård i Aastrup sogn ved Faaborg. Ilden opstod ved, at nogle gnister fra en motor fløj hen og antændte stråtaget på en af lade bygningerne. Med den blæst der var, var alle bygningerne i løbet af nogle få minutter omspændt af flammerne.

Der indebrændte 4 plage, 5 svin og 2 kvier, samt alt indboet. Alt tyendes tøj og ca. 150 kr. tilhørende en af karlene brændte ligeledes.

Ejeren kom under arbejdet med at redde køerne slemt til skade ved, at hvælvingerne i kostalden styrtede ned over ham og beskadige hans hoved slemt, ligesom han fik hænderne en del forbrændt. Han blev taget under behandling af lægerne på Nakkebølle Sanatorium, der ligger tæt ved brandstedet.

Brandsprøjter fra Faaborg, Aastrup og Vester Aaby kom, men der var intet at stille op for disse.

Bygningerne var assurerede for 22.000 kr. i den alm. Brandforsikring for landbobygninger og løsøret for 18.000 kr.

Fra samme avis:

Faaborgkredsen

Vælgermødet i Aastrup Forsamlingshus i aftes – hermed valgkredsens sidste valgmøder i denne kreds afsluttes – blev aflyst på grund af den andet sted omtalte ildebrand. Der var kun mødt 8-10 mennesker, og man blev derfor enige om intet møde at afholde.

Rs. Christoffersen udbragte et leve for et godt valg til gavn for fædrelandet og dermed måtte Aastrupene lade sig nøjes.

Afskrift i aastruparkiv.dk, 2018

**********************************

Elev i Aastrup Brugsforening.

Her lidt om Aastrup Brugsforening – fortalt af Birte Valentin Andersen – født Lauersen boede Østergyden 31 “Søbo”.

“Jeg var i lære i Brugsen fra 1954 – 57, der var ingen andre ansat.
Jeg mødte kl 8 og fik fri kl 18, om fredagen kl 20 og lørdag kl 14.
To aftener var jeg i handelsskole på Byskolen i Fåborg.
Vi fik mel og sukker i sække, så arbejdsdagen gik med at ekspedere , fylde mel og melis i mindre poser med 1 og 2 kg.
I kælderen havde vi bl a store træanker med sirup og tjære, som vi fyldte på flasker når kunden bestilte, jeg har også glemt en flaske da det jo tog lang tid at få det i flasken, og man skulle jo ikke bare drive den af med at kikke på! Så var der sure miner og meget rengøring bag efter
En til to gange om ugen, cyklede jeg ud hos kunder og hentede ordrebøger, Østergyden, Nabgyden og Katterød, vi havde vist ingen kunder i Mellemgyden
Fredag var der så varetur det var en vi kaldte Kaj Post som stod for det.
Jeg var ansat med kost og logi og begyndelsesløn på 150 kr om md .
Det er så i store træk hvad jeg lige kan komme på, ellers må i spørge hvis der er andet”

Finn C 2018

******************************************’