Aastrup Folkemindesamling

Vi vil her bringe en tidsbegrænset historie fra sognet samt referater fra de seneste generalforsamlinger nederst.Fredningsoverenskomst for Kirkens omgivelser.

Omgivelserne omkring Kirken blev fredet i 1950. Det drejer sig om markerne på Værnehøjgaard, matr.nr. 5a og 6a. Maler Jørgen Rasmussen, matr. Nr. 5i (nr. 324) samt arealet hvor der er parkeringsplads, som dengang var ejet af Kommunen. For Værnehøjgaard drejede det sig om en bræmme på 40 meter fra kirkegårdsmuren.

Fælles for alle tre står der: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anlægges transformerstationer, telefon og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalg steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring og lignende skønheds forstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindre for udsigten til og fra Kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at overstående fredningstilbud tinglyses på min overnævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg Amt og menighedsrådet for Aastrup.

Aastrup den 1./11 1950

Bertel Ellegaard                                     Jørgen Rasmussen                                       Louis Hjorth

Blev tinglyst d. 28. februar 1953.

************************************************************

Generalforsamling 2023

 Den 15. marts afholdt Aastrup Folkemindesamling sin årlige generalforsamling med et pænt fremmøde, 22 medlemmer deltog.

Vanen tro havde vi atter valgt Aastrup Forsamlings– og Aktivitetshus, da vi mener det er vigtigt at bakke op om og støtte sognets samlingssted.

Dagsorden ifølge vedtægter:

kt. 1:Velkomst ved formanden:

                 Ruth Balksbjerg byder velkommen og takker for et pænt fremmøde igen i år.

                 Det glæder os i foreningen at folk viser interesse.

Pkt. 2: Valg af dirigent:

                 Henrik Malmose foreslås og takker ja til valget.

Pkt. 3: Årsberetning ved formanden:

              Ruth Balksbjerg indleder med at fortælle at foreningen faktisk har jubilæum i                                år, da det er 10 år siden foreningen blev genstartet efter nogle år i dvale.

              Dengang havde foreningen 37 medlemmer, i 2022 nåede medlemsskaren op på                              140 medlemmer. Rigtig flot!

              Herefter blev det til en gennemgang af året med arkivarbejde, mødeaktiviteter,                              udflugt og ikke mindst  Årets Historiske Tur  med Finn Christoffersen som                                     veloplagt guide. Den blev atter en stor succes både hvad angår fremmøde, godt                              humør og højt solskin.

                 Beretningen godkendes.

Pkt. 4: Revideret regnskab ved kassereren:

                 Jens Haastrup gennemgår regnskabet, som viser et overskud på 3.675,33 kr.

                 Regnskabet godkendes.

Pkt. 5: Indkomne forslag:

                 Der er ikke indkommet forslag til foreningen.

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent:

                 Der er enighed om at fortsætte med nuværende sats:

                 Enkeltmedlem 50 kr.

                 Husstand 100 kr.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

                 3 bestyrelsesmedlemmer:

                  På valg for 2 år er Finn Christoffersen, Gunnar Møller og Ruth Balksbjerg                  ifølge de nedskrevne vedtægter.

                 Gunnar og Ruth takker ja til at fortsætte 2 år mere.

                 Finn ønsker at fortsætte 1 år mere.

                 2 suppleanter:

                 Kurt Pedersen og Tonny Sørensen genvælges.

                 2 revisorer:

                 Elise Søndermark og Henrik Malmose genvælges.

                 1 revisorsuppleant:

                 Aage Marqvardt Andersen tilbyder sig og vælges.

Pkt. 8: Evt.:

                 Ingen emner dukker op, så Henrik Malmose afslutter generalforsamlingen og                   takker for god ro og orden.

Forsamlingshuset serverer kaffe, the, boller med ost og dejlig kringle og snakken går livligt omkring bordet.

Efter kaffen forsøger vi med hver vores næb at pippe os igennem aftenens sang:

Go javten, men det blev en ynkelig omgang, for kun et par stykker kendte melodien.

Men…..det behøver jo ikke at være lige vellykket hver gang!

Herefter tager sognepræst Torkil Jensen over.

Han indleder med at takke for invitationen til vores generalforsamling og at han nyder at være med. Det giver ham associationer til sin tid i Gudme lokalarkiv, som han var med til at starte op.

Han fortæller en sjov historie om Spillemanden fra Skårupøre, Johan Nielsen, som drog omkring på sydøstfyn med sin violin og spillede til egnens fester.

På et tidspunkt blev han ramt af den gudelige vækkelse, som var begyndt at sprede sig rundt om, og som fik greb i flere og flere mennesker.

Det endte til sidst med at han lagde violinspillet på hylden og i stedet drog omkring og missionerede og holdt vækkelsesmøder.

Det må da siges at være noget af et sceneskift.

Referent

Lena Pedersen

************************************************************

Generalforsamling Aastrup Forsamlingshus, onsdag den 2. marts 2022 Årsberetning for 2020 og 2021

 Vores sidste generalforsamling blev holdt 3. marts 2020 i Aastrup Forsamlingshus med sædvanligt pænt fremmøde. Bestyrelsen blev genvalgt. Derimod fik vi nye suppleanter, Tonny Sørensen og Kurt Pedersen. Revisorer blev genvalgt.

Ved generalforsamlingen fortalte sognepræst Alex V. Nielsen om hekse og overtro.                        Den 15. marts skulle vi have deltaget i Bøgebjergmessen, men p. g. a. landets nedlukning nogle dage før blev messen aflyst. I 2021 blev Bøgebjergmessen igen aflyst.

Det mest ærgerlige for os var, at vi måtte aflyse vores historiske tur planlagt til 7. juni. Turen var henlagt til det yderste Nab. Den måtte vi udskyde til 2021. Her var vi igen afventende og fandt det bedst at holde den i sensommeren. Det blev den 5. september. Vi var heldige med datoen, for det var det skønneste vejr. Ca. 40 medlemmer deltog og blev guidet rundt af Finn Christoffersen.

Finn Christoffersen kaldte det yderste Nab en udkantskoloni af husmandssteder. Det var så langt ude, at nogle af vores deltagere aldrig før var kommet så langt ud. Andre havde før boet i området og kom for at gense de gamle steder. Mange af sognets kendte mænd og kvinder har boet her. I Bøgebladet nov. 2021 kan læses om turen.

Det gik på samme måde med vores fællesarrangement. Vi forsøgte at se tiden an længst muligt, før vi indså, at vi måtte udskyde det til 2021. Det blev således afholdt tirsdag d. 26. oktober i Aastrup Forsamlingshus. Ved dette møde fortalte Alex V. Nielsen om præsteliv før og nu.

Vi har begge år været rundt med STAVN, medlemskort og i 2020 også Genforeningsbogen.  Vi har været iført værnemidler, når vi kom rundt. Det var kunstigt for os at skulle sørge for mindst mulig kontakt til kunderne. Betaling kunne overføres til vores konto. I de tilfælde, vi fik pengene ind den vej, kunne vi lægge bøger eller medlemskort i postkassen. Vi var lidt spændte på, hvordan det ville gå med at få solgt medlemskaber i en nedlukket tid, men det gik over al forventning. I 2021 fik vi vores højeste medlemstal til nu, nemlig 137 medlemmer. 

I perioder har vi ikke arbejdet i arkivet, og dermed også haft lukket for besøgende. Trods alle forhindringer er det alligevel lykkedes os at udføre en del arkivarbejde. Meget kan jo også udføres hjemmefra, f. eks. arbejde med artikler og indlæg til Bøgebladet. Megen kommunikation er foregået over mails, så vi har egentlig været i gang hele tiden under nedlukningen.

Vi arbejder til stadighed med arkivfonde og billedskanninger – og redigeringer og får ind imellem nyt materiale ind.  

For nogle år siden fik vi et Arkivskab fra Damas. Det er nu sat på plads. Det er ideelt til opbevaring af vores samling af gamle skolebøger, hvert fag sin skuffe. Når man åbner en skuffe, ligger bøger overskueligt som en fin udstilling.

Vi har før gjort os overvejelser om fjernelse af gamle gravsten og bedt menighedsrådet lade os komme med ind over en evt. fjernelse. Det var således positivt, at vi i sensommeren 2021 fik en henvendelse fra menighedsrådet, om vi ville være behjælpelige med at udpege de mest bevaringsværdige gravsten i Mindelunden, så de kunne få ryddet op i anlægget. Vi har affotograferet dem og fundet oplysninger om personerne bag gravstenene. Vi var mest tilbøjelige til at mene, at de fleste gravsten er bevaringsværdige. Og der ligger også det omkring Mindelunden, at den er anlagt for en arv af Rigmor Hansen. Hendes ønske var netop at bevare de gamle gravsten. Vi sendte et brev til menighedsrådet, som herefter formodes at lægge oprydningen i bero.

Der har været ganske få besøgende i arkivet de sidste 2 år, men i 2021 har vores hjemmeside haft 7205 søgninger, og arkiv.dk har haft 30.263. Pr. 31/12 har vi 2600 billeder lagt ind på arkiv.dk. Så interessen for vores arkiv er god trods manglende fremmøde.

Der har ingen generalforsamlinger været i Arkivsamvirke og SLA FYN i 2020 og 2021. Så vi er ikke de eneste, der har haft et efterslæb.

Ruth Balksbjerg

************************************************************

Referat fra generalforsamling onsdag d. 2. marts 2022

  Endelig……! efter 2 års skiftende nedlukninger grundet coronapandemien, kunne Aastrup Folkemindesamling afholde sin ordinære generalforsamling i Aastrup Forsamlingshus, dog desværre med en amputeret bestyrelse.

Ikke siden 3. marts 2020 har vi været samlet.

Tilstede fra foreningens bestyrelse: Jens Haastrup, Gunnar Møller, Lena Pedersen.

Fraværende: Finn Christoffersen, pga. forestående operation, Ruth Balksbjerg,  pga. akut opstået sygdom.

 Der var atter i år et pænt fremmøde, vi var 28 ialt incl. 5 bestyrelsesmedlemmer fra  forsamlingshuset, hvoraf de 4 også er medlemmer hos os. Det er glædeligt at folk viser interesse for vores arbejde.

Pkt. 1: Velkomst.  Da Ruth desværre ikke kunne være tilstede denne aften, bød næstformand Gunnar Møller velkommen til de fremmødte.

 Dernæst sang vi ” Hør den lille stær ”,  en sang alle kunne synge med på:)

Pkt. 2: Valg af dirigent.  Tonny Sørensen modtog valget og ledte os gennem mødet.

Pkt. 3: Årsberetning ved formanden.  Det blev undertegnede, som valgtes til at varetage dette hverv, så det blev jo en lidt skrabet udgave. Det er svært at overtage en tekst, som andre har gjort sig tanker omkring.

Årsberetningen blev dog godkendt.

Pkt. 4: Revideret regnskab.  Jens Haastrup læste årsregnskabet op, som viste et lille underskud på 2.463,85 kr., som skyldtes nogle nyanskaffelser.

Årsregnskabet blev godkendt.

Pkt. 5: Indkomne forslag.  Da der ikke var nogen forslag, gik vi hurtigt videre til næste punkt.

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent

 Kontingentprisen fastholdes:        100,- kr. for en husstand,  5o,- kr. for enkeltmedlemskab

Pkt. 7: Valg: 5 bestyrelsesmedlemmer: valg af 2 i lige år og 3 i ulige år.

  1. a) På valg for 2 år: Jens Haastrup og Finn Christoffersen

Finn har fornylig ytret ønske om at stoppe i foreningen, men indvilliger dog i at tage 1 år mere.

    På valg for 1 år: Gunnar Møller, Ruth Balksbjerg og Lena Pedersen, 

Sidstnævnte tager 2 år mere i stedet for Finn.

  1. b) 2 suppleanter:

Tonny Sørensen og Kurt Pedersen fortsætter.

  1. c) 2 revisorer + 1 suppleant:

Henrik Malmose og Elise Søndermark fortsætter.

Ny suppleant: Birgit Skovsager.

Pkt. 8: Evt.

Der var ikke noget under dette punkt.

 Foreningen var vært ved det efterfølgende kaffebord med lækre hjemmebagte boller og dejlig kringle, som det dygtige personale i Aastrup Forsamlingshus havde lavet til os. Stemningen var god og snakken gik livligt.

Efter kaffen kom Tissel Lund – Jacobsen og fortalte om Aastrup i 10.000 år.

Det var en spændende fortælling med begyndelse i Stenalderen, over Bronzealderen, Jernalderen, Middelalderen og til vor tid.

Hvordan området langsomt udviklede sig. Det er næsten ikke til at forstå øerne engang har været landfaste.

Hun gav en fin fortælling om hvordan folk levede og hvordan bosættelserne udviklede sig.

Der er rigtig mange fund af stenalderbopladser i området.

Øhavsmuseet arrangerer mange snorkleture i Nakkebølle Fjord, da man ude i fjorden kan finde / se levn fra den tid.

Det er ikke ting man må fiske op og tage med sig.

Tissel er god til at formidle stoffet på en forståelig måde, og det er med høj og klar stemme, så alle kan høre det.

Det blev en fin aften, men vi savnede Ruth og Finn.

Referent Lena Pedersen

************************************************************

Generalforsamling d. 3. marts 2020 i Aastrup forsamlingshus

Atter i år var der et pænt fremmøde til vores generalforsamling. Det er vi glade for.

Pkt. 1: Velkomst ved formanden.

Ruth Balksbjerg byder os alle velkommen.

Det er en meget speciel situation for Ruth, da hun netop samme dag har mistet sin mand, Hans Beauschau. Hans har gennem flere år været et aktivt bestyrelsesmedlem i Aastrup Folkemindesamling, lige indtil sygdom ramte og han ikke længere kunne deltage i arkivet. Hans var dog stadig meget interesseret i vores arbejde.

Vi mindedes Hans ved at holde et minuts stilhed.

Dernæst sang vi: Det haver så nyligen regnet.

Pkt. 2: Valg af dirigent.

Tonny B. Sørensen modtog valget og ledte os gennem aftenens punkter på bedste vis.

Pkt. 3: Årsberetning ved formanden.

Ruth Balksbjerg fortæller om årets gang og arbejdet i arkivet.

Vi har stadig stigende medlemstal og der er stor interesse for vort arbejde.

Vores årlige historiske tur, som i 2019 gik til Nakkebølle Fjord, havde et fænomenalt fremmøde, i omegnen af 80 deltagere. Flere kom langvejs fra.

Vi modtager fortsat mange fotos og arkivalier.

Årsberetningen godkendes. Se årsberetning.

 Pkt. 4: Revideret regnskab ved kasseren.

Jens Haastrup gennemgår årsregnskabet. Der er i 2019 et lille underskud på 1498,34 kr., som skyldes nyanskaffelser og stigende gebyrer.

Regnskabet godkendes.

 Pkt. 5: Indkomne forslag.

Da der ikke er nogen forslag, går vi hurtigt videre til næste punkt.

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent.

Der er enighed om at det forbliver uændret.

Enkeltmedlemskab: 50 kr, Hustand: 100 kr.

Pkt. 7:Valg.

                 a: 2 bestyrelsesmedlemmer

på valg: Jens Haastrup og Finn Christoffersen

Begge modtager genvalg. Stor tak for det.

b: 2 suppleanter

Jette Møller Sørensen ønsker at udtræde pga. arbejde og tidsnød.

Marianne Malmos vil fortsætte, hvis ingen andre melder sig.

I stedet modtager Tonny B. Sørensen og Kurt Pedersen valg.

En stor tak til dem.

                  c: 2 revisorer + 1 suppleant

                 Henrik Malmos og Elise Søndermark fortsætter.

Peder Marschall fortsætter som suppleant.

Også en stor tak til dem.

 Pkt. 8: Evt.

Hans Frost kommer med et forslag om, at der skulle/ burde opsættes et informationsskilt ved Bystævnet. Det må vi arbejde videre med.

Finn har en lille appetitvækker omkring Historisk tur.

Tonny B. Sørensen takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Dernæst var Folkemindesamlingen i år vært med kaffe, the, boller med pålæg og dejlig kringle. Der var som vanligt en hyggelig snak omkring bordet.

Efter kaffen havde vi den store fornøjelse af en meget oplagt Alex V. Nielsen, som fortalte om trolddom og hekseri. En uhyggelig og grum del af vor historie, som han havde lavet en hel del research omkring.

Bl. a. var han rundt om Christence Kruckow, en lavadelig frøken, født på Årslevgaard ved Nyborg, som kom i huset hos Berte Friis og Ejler Brockenhuus på Nakkebølle Slot. Imidlertid døde Berte Friis og den unge Christence havde nok set sig som den kommende frue på Nakkebølle, men sådan skulle det ikke gå. Ejler giftede sig i stedet med den unge Anne Bille. Anne Bille fødte i de efterfølgende år 15 børn som enten var dødfødte eller døde kort tid efter fødslen. 2 tjenestekvinder blev beskyldt og senere brændt på bålet for denne ulykke. Sagnet siger, at de selvsamme kvinder beskyldte Christence for at være bagmanden. Hun undgik dog bålet, men blev senere halshugget ( hun var dog af adelsslægt ) under befaling af kong Christian d. 4.

En spændende aften var det.

Tak til Alex V. Nielsen.

Referent Lena Pedersen

************************************************************

Årsberetning  2019, Aastrup Folkemindesamlings generalforsamling d. 3/3 2020

Traditionen tro blev vores generalforsamling først på året (20/2) afholdt i Aastrup Forsamlingshus. Der var genvalg til alle og pænt fremmøde.

Ved generalforsamlingen fortalte Peter Marschall om sit liv og sine mange opfindelser, som begyndte med hundekraven, der nok er bekendt for de fleste og kendt over hele verden.

Vi har vores velbesøgte hjemmeside, er på Facebook, har en side i hver udgivelse af Bøgebladet. Vi bidrager også til Ugeavisens ”Et kig i arkivet”. Desuden deltager vi i den årlige Bøgebjergmesse i marts. Alt sammen for at vise, at vi er aktive og gerne tager mod nye medlemmer og arkivalier. Vores medlemstal i 2019 var 124.

Vi modtager mange fotos og arkivalier. Tit låner vi kun materialet og skanner det. Således har vi arbejdet med nogle slægtsmapper, som har imponeret os med det omfattende og gennemførte arbejde, der er lagt deri. Vi har også i 2019 modtaget nogle gode gaver fra Sanatoriet, et stort kort og forskellige protokoller.

Den 26. maj gik vores historiske tur til Nakkebølle Fjord. Her var ”Skovfogedhuset” vores udgangspunkt, og herfra blev vi guidet af Finn Christoffersen og Hans Frost. De har hver især en særlig viden og interesse for området omkring Nakkebølle Fjord. Her ligger gemt en righoldig og spændende kulturarv. Voldstedet på Herregårdsholmen er den dag i dag et synligt bevis. Der var stor interesse for vores tur, som talte ca. 80 deltagere. Flere kom langvejs fra.

Vi har fundet det uhensigtsmæssigt, at vores arkivleder hver gang skulle medbringe sin private computer, derfor har vi med hjælp fra Udviklingspuljen fået anskaffet en ny bærbar computer. Vi har også haft brug for at købe ny forsyning af arkivmateriale.

For nylig har vi haft besøg af Nationalmuseet, som er i gang med at ajourføre oplysninger om de danske kirker til en ny omfattende udgivelse. De gennemså vores materiale om Aastrup kirke og fik en del kopier med fra os.

Faaborg- Midtfyn Kommune har bidraget med midler til at fejre genforeningen med Sønderjylland. I den anledning arbejdes der på udgivelse af en bog, hvor alle kommunens arkiver er inviteret til at bidrage med en artikel. Jens har fundet noget lokalt materiale og indsendt en artikel til denne bogudgivelse.

Den 15. marts deltager vi igen med en stand på Bøgebjergmessen. Planlægningen af den historiske tur i juni er også godt i gang.

Vores åbningstid ligger forsat i vores arbejdstid i arkivet. Det betyder, at vi nu og indtil engang i foråret har åbent hver torsdag kl. 13.30 – 16.30.

Ruth Balksbjerg (formand)

*******************************************************************************