Aastrup Folkemindesamling

Forfattervejledning

Forfattervejledning STAVN

Vejledningen er tænkt som en praktisk hjælp for alle, der har lyst til at bidrage med artikler til STAVN. Ikke for at lægge begrænsninger for kreativiteten, men for at sikre en vis ensartethed i selve det forløb, det er at nå fra forfatterens tanker, henover skriveprocessen til den færdigtrykte, illustrerede artikel i STAVN.

Tekniske forhold:

 1. Artiklen skrives i tekstprogrammet Microsoft Word, 1½ linjeafstand, skrifttype Times New Roman og skriftstørrelse 12. Spalteopbrydning må ikke Undgå understregninger. Artiklen bør ikke fylde mere end max. 8 A4-sider.
 2. Citater sættes i ”citationstegn” og i
 3. Slutnoter (altså ikke fodnoter) nummereres fortløbende, og notetegnene skrives efter eventuelle tegn (punktum, komma mv.). Noter trykkes efter artiklen. Automatisk notefunktion må ikke
 4. Litteratur- eller kildehenvisninger nummereres og skrives tilsvarende slutnoter (jf. punkt 3).
 5. Overskrifter bør indsættes ved større afsnit.
 6. Illustrationer nummereres, og nummeret skrives [i kantet klamme]. Billeder eller øvrige illustrationer må under ingen omstændigheder indsættes i teksten.
 7.  Vi beder om i år at alle afleverer billedmateriale til Faaborg Byhistoriske Arkiv,
  hvor Olav Hansen, der er fotograf og frivillig, sørger for at alle billeder kommer til at
  fremstå i den flotteste kvalitet muligt.
 8. Vælger man at scanne selv, skal kvaliteten være minimum 600 dpi og filformatet jpeg. Billeder og billedtekster skal indsendes i særskilte filer og må altså ikke være en del af selve tekstfilen.
 9. Artiklen indsendes til redaktionen senest den 1. juni i det år, artiklen ønskes bragt. Indsendelse sker ved benyttelse af elektroniske medier, såsom diskette, CD-rom, USB-nøgle eller mail (vedhæftet fil).

Skriveprocessen:

 1. Valg af emne er i princippet frit, men artiklerne skal primært handle om historiske forløb eller begivenheder inden for den tidligere Faaborg Kommune.
 2. Artiklerne skal have almen interesse. Snævre slægtshistoriske, topografiske beretninger eller andet, der efter redaktionens vurdering kun har familiær eller yderst lokal interesse, vil derfor i almindelighed ikke blive optaget.
 3. Artiklerne skal være skrevet efter almindelig dansk retskrivning – i et let læst og letflydende sprog, der rummer en historie, et forløb eller et budskab, der leder frem til en afslutning eller konklusion.
 4. Brugen af fremmedord bør begrænses mest muligt.

Generelt:

 1. Hvis du har en god historie, men måske du ikke lige er en ørn til at skrive, så spørg redaktionen om hjælp. Vi kan ikke på forhånd love noget, men hvis vi har tid og mulighed for at hjælpe med skriveprocessen, gør vi det gerne.
 2. Redaktionen læser korrektur på samtlige artikler og forbeholder sig ret til uden videre at rette eventuelle stave- og grammatiske fejl, ligesom sproglige ændringer i tilfælde af uklare formuleringer uden videre foretages. Forfatteren kontaktes kun ved alvorlige forståelsesmæssige problemer.
 3.  Vi vil gerne indskærpe, at hvis man har ændringer efter at ens artikel er afleveret,
  skal man kontakte redaktionen direkte frem for at sende en ny udgave. Hvis der er
  blevet læst korrektur på en afleveret artikel, bliver det unødvendigt ekstraarbejde at
  begynde forfra med en ny version.
 4.  For at holde styr på alle oplysninger, har vi lavet en afleveringsside, som vi beder
  jer udfylde og vedlægge artikler, der afleveres.  Det er for at sikre, at vi har alle relevante oplysninger om forfatterne, inkl. adresse og telefonoplysninger og at vi har styr på præcis hvor mange billeder, der bliver indleveret. Den indeholder også en påmindelse om, at billederne gerne skal ledsages af billedtekster samt en anvisning for, hvordan man nummererer sine billeder og
  billedtekster. Se nederst.
 5. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise artikler. Dette kan fx skyldes pladshensyn, flere artikler fra samme geografiske område eller om samme emne, manglende almen interesse eller andet. Hvis forfatteren genfremsender sin artikel det følgende år, er artiklen ikke automatisk sikret optagelse men bedømmes på lige fod med øvrige indkomne artikler.
 6. Afleveringsforside til artikler til Stavn 2018
 7. Forfatter:
 8. Forfatterens kontaktoplysninger – mail, telefon og postadresse:Lokalarkiv/Folkemindesamling/område som artiklen omhandler:Artiklens titel:Billeder, antal:Billeder status – hvornår er de afleveret og til hvem:Billedtekster: Der SKAL afleveres billedtekster med artiklen. Billedteksterne skal afleveres separat fra den øvrige tekst og skal indeholde følgende oplysninger.Beskrivelse af motivet, datering for fotografiet, hvis det er et historisk fotografi. Datering for kunstværket, hvis det er en tegning eller et maleri. Hvis datering ikke kendes skrives “ukendt år”. Angivelse af fotograf, hvis oplysningen kendes og hvilket arkiv, billedet kommer fra – eller om det f.eks. er i privat eje.Hver enkelt billedtekst får et nummer.Hvis man ønsker et billede indsat et bestemt sted i teksten, anføres dette i skarpe parentes således: [HER INDSÆTTES BILLEDE NR 4.]

Redaktionen:

Tissel Lund-Jacobsen

Faaborg Byhistoriske Arkiv

byhistoriskarkiv@ohavsmuseet.dk

Susanne Jervelund

Svanninge Folkemindesamling

jervelund@gmail.com

Finn Kyhn

Brahetrolleborg Sogns

Folkemindesamling

finnkyhn@hotmail.com

Jan Fischer Nielsen

Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening

janfischer@mailme.dk