Aastrup Folkemindesamling

Tilbageblik

Denne side bliver ikke ajourført mere. Se i stedet I Bøgebladet.

Søndag d. 5. september 2021 kunne vi gennemføre den historiske tur på Nab efter 1½ års nedlukning. Vejret var med os, for det var det fineste efterårsvejr. Vi mødtes på Jørgen Clausens græsfold hvor han havde sat sine havestole frem.  Der mødte godt 40 deltagere. Finn Christoffersen startede med at fortælle om Nabs historie inden vi begav os ud på rundturen, der gik til ejendommene syd for Tværvej. Til slut kom vi tilbage til græsfolden, hvor vi alle kunne sidde og nyde en øl eller vand. Til slut kunne dem, der ville det, gå op på bakken og nyde udsigten over Kidholm og Svelmø.

Vi siger tak til lodsejerne for velvillighed for at vi måtte komme ind på ejendommene og især tak til Jørgen Clausen, der stillede mark og havestole til rådighed.

Billederne kan ses på Facebook eller i arkivet.

*****************************************

Tirsdag d. 3. marts 2020 holdt vi den årlige generalforsamling. Da formanden havde budt velkommen, sang vi ”Det haver så nyligen regnet”, hvorefter vi mindedes tidligere bestyrelsesmedlem Hans Beuschau, der var død samme dag.

Til dirigent blev Tonny B. Sørensen valgt. Han gav ordet til formanden, der aflagde beretning for de 25 fremmødte medlemmer. Det var et år med meget aktivitet. Vi deltog igen i Bøgebjergmessen, og i maj den historiske tur til Nakkebølle Fjord. I arkivet var der også stor aktivitet. Kassereren oplæste regnskabet, der gav underskud på grund af nyanskaffelser.

Til bestyrelsen blev Jens Haastrup og Finn Christoffersen genvalgt. Suppleanterne ønskede ikke af forsætte, så Tonny B. Sørensen og Kurt Pedersen blev nyvalgt. Til revisor blev Elise Søndermark og Henrik Malmos genvalgt. Det samme blev revisorsuppleant Peter Marschall.

Efter kaffen fortalte Alex V. Nielsen om trolddom og hekseri. Et vellykket foredrag der gav gang i snakken.

*************************************

Søndag d. 26. maj 2019 havde vi den historiske tur til Nakkebølle Fjord, hvor Finn Christoffersen fortalte om, hvordan området så ud for 200 år siden. Om Inddæmningen og problemer med færdsel på vejen over dæmningen. Skovfogedhuset, der oprindelig var traktørsted. Huse, der har ligget i skoven. Skibsværftet, der har ligget i bugten, og om våben, der var gemt på ejendommen “Holmen”

Hans Frost fortalte om de gamle borganlæg der har ligget i området. Det var om Herregårdsholmen, der kan føres tilbage til år 1067. Det bevogtede det inderste af fjorden, som senere blev inddæmmet og nu er en sø. Om Wordburgh ved Fjellebroen, som Valdemar Sejr gav til en prinsesse. Læs mere her på hjemmesiden.

Vi siger mange tak til Finn Christoffersen og Hans Frost for det store arbejde, de har gjort, med at finde oplysningerne og fortælle om det. Indtrykkene blev skyllet ned med en øl eller vand.

Vejret var ikke helt med os, men der mødte ca. 80 op, hvilket vi er godt tilfredse med. Det giver os mod på at gøre det igen et andet sted i sognet.

***************************

Søndag d. 10. marts 2019 deltog vi på Bøgebjergmessen. Vi havde lavet en udstilling som optakt til den historiske tur ved Nakkebølle Fjord den 26. maj, samt en konkurrence om at gætte 8 årstal på hvad der var sket i Aastrup og omegn. De fleste svar kunne findes på vores hjemmeside.

Der var præmie til de bedste tre. Det blev Åse Christoffersen, Jan Villebro og Bent Møller. Desuden kørte der et TV med gamle og nye billeder fra sognet. Vi havde en travl dag med mange besøgende på vores stand.

*******************************

Onsdag d. 20. februar 2019 afholdt vi den ordinære generalforsamling i Aastrup Forsamlingshus med 27 deltager. Formanden bød velkommen og efter at have sunget en sang blev Svend Erik Linnebjerg valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning, som kan læses under beretninger her på hjemmesiden. Kassereren oplæste regnskabet som gav et mindre underskud fordi der var købt inventar til arkivet (kortskab)

Til bestyrelsen blev Ruth Balksbjerg, Gunnar Møller og Lena Pedersen genvalgt, til suppleanter blev Marianne Malmos og Jette Møller Sørensen genvalgt. Til revisor blev Elise Søndermark og Henrik Malmos genvalgt og revisorsuppleant blev Peter Marschall genvalgt.

Efter generalforsamlingen fortalte Peter Marschall om sit liv og virke, fra sin ungdom, hvordan han kom til sognet og hvad han lavede af opfindelser, og hvad forskellen er på designer og opfinder. Et meget interessant foredrag som vi er meget glade for at have hørt.

********************************

Torsdag d. 24. maj 2018 havde vi en historisk aften på Nakkebølle Gods med godt 50 medlemmer. I slotsgården fortalte Anne Stevnhoved om Nakkebølles historie og de store renoveringer, de har fortaget. Herefter var vi i to hold inde og se slottet, der fremstår flot efter den store renovering. Det har været et stort arbejde, men resultatet er blevet godt. Gobelinerne er imponerende, og vi hørte om hvordan de blev renoveret.

Til slut var foreningen vært med en øl eller vand medens solen gik ned. Vi siger tak til Anne og Mads Stevnhoved for at vi måtte se det. Det var en stor oplevelse.

*************************************

Søndag d. 4. marts 2018 deltog vi i Bøgebjergmessen for anden gang. Vi er glade for tilslutningen. Der var folk på standen hele tiden. Desværre var standen klemt ind, så der var ikke for meget plads. Vi havde lavet en udstilling om Kaptajnerne fra Dybskrog, Skiftværket ved Limerodde og billeder af huse i sognet, der ikke er her mere. TV kørte med en billede serie med nye og gamle billeder fra sognet.

************************************

Torsdag d. 1. marts 2018 afholdt vi vores generalforsamling. Da vi planlagde datoen regnede vi med at vinteren var ved at være ovre, men der tog vi fejl. Dagen før væltede sneen ned og der blev en del snefygning. Vi har stor forståelse for at folk ikke turde køre ud. Gunnar Møller havde taget traktoren med, så han kunne hjælpe hvis det blev nødvendigt.

Der kom 17 deltagere. Formanden bød velkommen og Tonny Bjarke Sørensen blev valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning om årets aktiviteter. Kassereren fremlagde regnskabet, der denne gang gav overskud.

Jens Haastrup og Jette Møller Sørensen var på valg. Jette har en travl hverdag så hun skiftede plads med Finn Christoffersen så Finn blev bestyrelsesmedlem og Jette blev suppleant. Marianne Malmos forsætter som 2. suppleant. Som revisorer blev Elise Søndermark genvalgt og Henrik Malmos nyvalgt og Peter Marschall forsætter som revisor suppleant

Efter kaffen var der fortælling ved Villy Anneberg fra familiens tid i Nab. Det var blot en periode på 3 år, men hvad der var af anekdoter fra den tid er helt utroligt. Det var en beskrivelse af fantastisk godt naboskab og sjove, finurlige oplevelser. Beskrivelser af personligheder som blev gjort med humor og hjertevarme. Som selvstændig tømrer kom Villy rundt i mange hjem. Det var en fantastisk og fornøjelig afslutning på aftenen.

************************************


Ved vores første åbningsdag efter sommerferien fik vi til opgave at lave en kirkegårdsvandring 8 dage senere på grund af sygdom hos den, der ellers skulle lave den. Fredag d. 8. september var vi klar. Vi havde udvalgt ca. 20 gravsten, som der kunne fortælles noget om. Det skulle finde sted efter der havde været salmemaraton i kirken. Regnen stod ned, og flokken der mødte op, var ikke stor i forhold til dem, der havde været inde i kirken. Det var en lille tapper flok der gik med, men vejret var ingen fornøjelse, og turen blev også kortet ned. Det var ikke nemt med en plan B, men vi lavede en lille udstilling om nogle af de gravsten, der blev fortalt om, inde i Abildhuset.

*****************

Kr. Himmelfartsdag d. 25.-5.-2017 afholdt vi den årlige historiske vandring. Efter lang tids forberedelse var vi klar til afgang fra Aastrup Kirke. Vejret var godt og det var tilstrømningen også. Vi var ca. 55 ved turens start. Finn Christoffersen havde udarbejdet et kort over byen fra før udskiftningen, som blev delt ud, så vi kunne se, hvor gårdene havde ligget.

Under Finns ledelse gik vi mod Gyvermosen. Navnet stammer fra en mose, der ligger mellem Eskemosegyden og Østergyden, bag gården Grøndal.  Den øverste del af Gyvermosen er udstykket fra købmand Svendsens jord og den nederste del fra Poppelhuset, som i mange år var ejet af familien Kyed.

Ved Pouls Gyde fik vi fortalt om Gl. Mølle og vandmøllen, der var der engang. Eva og Flemming Jarl, der har boet der i 40 år, inviterede os ned og se deres oase ved Blødesbæk. Der var mange, der ikke vidste at der ligger et paradis der. Vi siger tak til Eva og Flemming, for at de inviterede os ned og se det.

Herefter gik turen tilbage ad Pouls Gyde, hvor vi hørte om de gamle huse, smedjen, hjulmanden og sprøjtehuset, hvor brandsprøjten stod. Der er kun vandpumpen tilbage.  Tak til Ruth Linnebjerg for de oplysninger hun har givet.

På Svendborgvej hørte vi om urmagerens hus, bageriet, huset hvor friskolen lå i nogle år, købmanden i nr. 291, Dronning Louises Slot, Tjeps hus og Lukassens benzinsalg og cykelværksted.  Sidste sted på turen var bystævnet. Det er i år 60 år siden at det blev genindviet. Mindestenen var pyntet med flag og blomster og der var sat navne på gårdene ved stenene, så man kunne se, hvor de kommer fra. Eneste deltager, der havde været med til indvielsen, var Chr. Dan Nielsen, der gik hen og satte sig på sin sten.

Vi siger stor tak til Finn Christoffersen for hans store engagement og den fine måde han fortalte om byens historie og de anekdoter der er. Mens forsamlingen fik noget køligt at drikke fortalte Finn om bystævnets historie. ikke mindst stor tak til de mange fremmødte, som også bidrog med anekdoter og godt humør.

***********************

Søndag d. 5. marts 2017  deltog vi i Bøgebjergmessen for første gang. Det var en enkelt lille stand omkring et TV, der kørte med billeder fra sognet. Der var lavet en udstilling om udskiftningen af gårdene fra landsbyen. En optakt til årets Kr. Himmelfartsdag tur i Aastrup by. Skolebilleder, liste med gamle stednavne og man kunne prøve arkiv.dk. mm. Selvom det var en lang dag, gik tiden hurtigt for der var hele tiden besøgende på standen. Nu håber vi at modtage flere effekter til arkivet og få flere medlemmer.

  

*************************

Torsdag d. 23. februar 2017 afholdt vi den årlige generalforsamling. Trods advarsler om kraftigt snevejr, mødte der 28. Sne kom der ikke meget af her. Aftenen startede med en sang fra Højskolesangbogen.

Bent Andersen blev valgt til dirigent. Han gav ordet til formanden, der gav en beretning om året der var gået. Der var forsat fremgang i medlemstallet. Arkivet var blevet flyttet til Abildhuset og det daglige arbejde var kommet godt i gang, også den vellykkede tur Kr. Himmelfartsdag blev omtalt. Kassereren fremlagde regnskabet, som gav et underskud. Vedtægterne blev opdateret så de passer til vores nuværende adresse og SLA’s krav.

Hans Beuschau ønskede ikke genvalg og nyvalgt blev Lena Pedersen. Gunnar Møller og Ruth Balksbjerg blev genvalgt. Til suppleanter blev Finn Christoffersen genvalgt og Marianne Malmos nyvalgt. Til revisor blev Elise Søndermark og Jytte Clausen genvalgt og Peter Marschall nyvalgt som suppleant. Under eventuelt drøftede man årets historiske vandring i maj. Det bliver fra Bystævnet til Pouls Gyde og tilbage igen.

Efter kaffen så vi filmen der blev optaget af Jørgen Gundertofte på den historiske vandring i Eskemosegyden.

*******************

Kr. Himmelsfartsdag den 5.-5.-2016 afholdt vi den årlige historiske vandring. Den gik i år i Eskemosegyden fra Skolen til Eskemosegaard. Dagen er efterhånden blevet en slags miniferie hvor man rejser ud eller får besøg af familien, men der mødte trods alt godt 55 op i strålende solskin. Vi mødtes ved skolen og i skolegården fortalte Ruth Balksbjerg om skolen og Tonny Sørensen om Forsamlingshuset. Derefter gik vi videre af Eskemosegyden hvor Finn Christoffersen fortalte om de fleste ejendomme vi kom forbi. Vi gik lidt af vejen til Gamskærgaard og fik fortalt om møllen der har ligget der, medens vi nød udsigten over Øhavet.  Vagn Skov Andersen fortalte om friskolen. Længere nede blev vi inviteret ind i haven og fik smagsprøve på den vin de laver fra deres lille vinplantage. I indkørslen til Eskemosegaard fortalte Aase Sørensen om Eskemosegaard.  Herefter var der stort kaffebord med kringle og lagkage. Der var ikke plads til alle inde, men i det gode vejr ville de fleste gerne være ude. Vi siger tak til dem der fortalte. Tak til Susanne og Erik Carstensen for smagsprøven og tak til Jette Møller Sørensen med familie og hjælpere for husly og det store arbejde de havde med kaffebordet. Vi siger også tak til Erna og Jørgen Gundertofte der optog det på film.

134
578

******************

Tirsdag d. 5. april 2016 holdt vi indvielse af vores nye arkiv efter at flytningen havde fundet sted d. 9. marts, men der gik noget tid med at få det på plads. Dagen var godt besøgt af medlemmer, kollegaer fra andre arkiver og folk fra Kommunen. Formanden bød velkommen og takkede Kommune og Abildhuset for det gode resultat.  Foreningens første formand Chr. Dan Nielsen holdt en lille tale, hvorefter han klippede den røde tråd over og arkivet var åbent.  Efter at man havde set arkivet, var der kaffebord med lagkage.

CIMG4400 - KopiCIMG4405 - KopiCIMG4411

*****************

Torsdag d. 25 februar 2016 afholdt vi generalforsamling i Aastrup Forsamlingshus. Vi startede med en sang fra Sanatoriets 25 års jubilæum i 1933. Bent Andersen blev valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning og kassereren fremlagde regnskabet. Bent Andersen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. I hans sted blev Jette Møller Sørensen nyvalgt. Lena Pedersen og Finn Christoffersen (ny) blev valgt til suppleanter. Til revisorer blev Elise Søndermark genvalgt og Jytte Clausen nyvalgt, da Eva Hvilsted ikke ønskede genvalg.  Gerda Møller blev valgt til revisorsuppleant.

Efter kaffen var der en tur sognet rundt i billeder om året, der var gået, og en tur tilbage i tiden i billeder, som arkivet har modtaget i løbet af året. Herefter kunne de 21 deltagere gå hjem.

Bestyrelsen gik næste dag i gang med at pakke arkivet ned, så det er klar til flytning.

 ***************

Onsdag d. 11. november 2015 blev Stavn præsenteret. Det var i år vores tur til at lægge lokale og traktement til. Det foregik i Aastrup Forsamlingshus hvor Stavn udvalget havde inviteret arkiverne, forfatterne og pressen til at komme. Eva Frellesvig  fra udvalget præsenterede indholdet og forfatterne i Stavn. Der blev taget et billede af forfatterne. Efter godt en times hygge gik deltagerne hjem, hvorefter arbejdet med at sælge Stavn ventede.

Derefter havde vi inviteret medlemmerne til at komme. Der var i år to artikler fra vores område og forfatterne Vagn Skov Andersen og Ruth Balksbjerg fortalte om baggrunden og tilblivelsen af artiklerne. Derefter var der hyggeligt samvær hvor man samtidig kunne købe Stavn. Vi blev kun forstyrret af skorstensbrand hos naboen. Efter et par timer kunne vi gå hjem og var selv godt tilfreds med dagen, men kunne dog godt ønske at der var kommet flere medlemmer.

11-nov (1)11-nov (3)11-nov (2)

 ****************

Kristi Himmelfartsdag d. 14. maj 2015 holdt vi en historisk tur til Dybskrog og skolerne ved Nakkebølle Fjord. Der kom 56 med godt humør og vejret var godt. Vi fik en god tur, hvor Finn Christoffersen fortalte om ejendommene og om dem der har boet i dem. Han  blev suppleret af beboere i området. Vi fulgte stranden rundt om Nakkebølle, hvor der blev fortalt om  Sanatoriet lige fra det blev bygget til det lukkede.

På Nakkebølle kom vi ind i den store mødesal, hvor kaffen og flere slags kager stod klar. Efter gåturen var det en god kop kaffe, som vi siger tak for. Vi fik fortalte om Nakkebølle fra 1998, hvor Tvind købte det, til hvordan det nu bliver drevet med skoler og Bed and Breakfast. Til slut fik vi en rundvisning i de velholdte skolebygninger.

Vi havde en god dag og siger mange tak til Finn Christoffersen, Småskolen ved Nakkebølle Fjord, Nyborg Søfartsskole og andre der bidrog med oplysninger. Vi siger også tak til Jørgen Gundertofte, der optog det på film. Det bliver muligt at købe den på DVD senere på året.

Vi har fået mange tilbagemeldinger fra deltagerne, at det var en god tur. Det siger vi også tak for. Vi vil forsøge igen, men det bliver svært at leve op til.

CIMG3222B36Sanatorievej 14
IMG_4950B572img234
CIMG3228Sanatorievej 14a,1961
Sanatorievej 16, fra parken med tCIMG3236CIMG3249

***********

Tirsdag d. 24. februar 2015 afholdt vi den ordinære generalforsamling med 21 deltager. Vi startede med en sang, der var skrevet til skolens 100 års jubilæum i 1927. Jens Hartvig Madsen blev valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning om året der var gået, med stadig fremgang i medlemstallet. Kassereren fremlagde regnskabet. Til bestyrelsen var der genvalg til tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Til suppleanter blev Lena Pedersen og Jette Møller Sørensen nyvalgt. Revisor og revisorsuppleant genvalgt. Til forårsturen var der forslag om en vandring til Dybskrog og Nakkebølle. Finn Christoffersen vil fortælle og vise rundt.  Det bliver der arbejdet videre med. Der var lavet en udstilling af gamle skolebøger og efter kaffen så man en billedserie af gamle og nye billeder fra en rundtur i sognet.

*************

På arkivernes dag lørdag d. 8. nov. 2014 deltog vi i en fælles udstilling på Gærup Skolemuseum i anledning af Folkeskolens 200 års jubilæum. Ruth Balksbjerg havde lavet en udstilling om håndgerning. En arbejdsgruppe havde lavet en Power Point om de skoler der har været i Gl. Faaborg Kommune. Resultatet blev vist på udstillingen.

Arkivernes dag 0262014-11-08 10.13.362014-11-08 11.04.54

******

Kr. Himmelfartsdag d. 29. maj 2014 var vi på en tur til Svelmø. Vi var 26 og Jan Villebro kørte os derover. Vi blev læsset af ved udsigtshøjen, hvor vi nød udsigten mod Korshavn. Derfra gik turen ned til stranden, enten den stejle tur ned ad klinten eller langs klinten hvor vi kom ned ved Trillen. Der skulle vi også ud og der var gode muligheder for at dyppe tæerne. Derfra gik vi langs kysten til ”gårdene” hvor Jan viste rundt og fortalte om øen. Det var nu tiltrængt med en forfriskning og imedens viste Chr. Dan Nielsen billeder fra før branden og Holger Pedersen fortalte anekdoter fra Svelmø. Da det ebbede ud kørte Jan os hjem. Vi havde haft en god oplevelse og vejret var godt. Vi siger Jan tak for en god tur.

Svelmø Maj 2014 004Svelmø Maj 2014 020Svelmø Maj 2014 027
Svelmø Maj 2014 029Svelmø Maj 2014 033Svelmø Maj 2014 038
Svelmø Maj 2014 039Svelmø Maj 2014 064Svelmø Maj 2014 072
Svelmø Maj 2014 078Svelmø Maj 2014 081Svelmø Maj 2014 082

******

Onsdag d. 26. februar 2014 holdt vi ordinær generalforsamling i Aastrup Forsamlingshus. Der var god tilslutning idet godt 40 % af medlemmerne kom. Det er vi godt tilfreds med. Formand Ruth Balksbjerg bød velkommen og et mangeårigt medlem Chr. Dan Nielsen blev valgt til dirigent, hvilket han klarede fint. Ruth Balksbjerg fortalte i hendes beretning om at vi nu var ved at runde 50 medlemmer og hvad vi havde arbejdet med i årets løb. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jens Haastrup.   På grund af mange investeringer til arkivmateriale og IT udstyr gav det røde tal på bundlinjen. Der skulle også vedtages vedtægtsændringer så de passer til SLA, d. v. s. en fast åbningsdag, og hvad der skal ske hvis foreningen skal ophører engang.  Det blev vedtaget og det samme blev foreningens navn. Ruth Madsen og Bent Andersen var på valg og de blev genvalgt. Det samme blev suppleanter og revisorer. Efter kaffen blev der vist billeder, et PowerPoint Ruth Madsen havde lavet, og der blev fortalt historier/anekdoter fra Svelmø.  Der var stemning for at foreningen laver en tur til Svelmø Kr. Himmelsfartdag d. 29. maj.

******

Fredag d. 15. november 2013 holdt Folkemindesamlingen åbent hus. Det blev godt besøgt.  Der blev studeret hvad der var i mapperne og skufferne. Medens andre fik kaffe og så lysbilleder der var blevet skannet. Stavn var lige udkommet, så det var muligt at få den med hjem. Arkivet fik nye ting til samlingen, som vi nu er ved at registrere og lægge ind på Arkibas. I løbet af næste år vil det blive muligt at finde de ting der er lagt ind på nettet.

 

******

Kr. Himmelfartsdag d. 9. maj 2013 holdt Folkemindesamlingen medlemsmøde på Balksbjerggaard. Det blev en spændene dag med mange indtryk, godt 30 borgere havde lagt vejen forbi. Sigrid Kjær Larsen, som var født på gården i 1917, kom trods sygdom og fortalte om hendes barndom og liv i sognet. Det klarede hun rigtig godt, med både seriøse og muntre indlæg som vi er hende taknemmelige for. Formand Ruth Balksbjerg, der er niece til Sigrid, havde lavet en rigtig fin og fortællende udstilling i den perfekte ramme i den nyindrettede lade på gården. Der var dækket kaffebord, der blev brygget kaffe og der var hjemmebagt kage til, – det blev en rigtig fin eftermiddag med megen hygge og lokalsnak om nutid og fortid.

IMG_0020IMG_0015
IMG_0011IMG_0021