Aastrup Folkemindesamling

Fra Holstenshus godsarkiv

År 1822 den 7. september er Landvæsenskommissionen for Svendborg Amt mødt i Aastrup Bye for at foretage en landvæsensforretning i anledning af denne bys udskiftning, hvor der blev fremlagt Hr. Proprietær van Deurs requistion til Amtets indkaldelse til landvæsenskommissærerne under nr. 2 og 3.

Landinspektør Rasmussen fremlagde kortet over Aastrup bys jorder tilligemed taksationen, hvorefter blev tilbageleveret med kommissionens påtegning. Så fremlagde han et kort in duple og beregning af et magelæg af ufrie jorder i Dius Krog (Dybskrog)  

I henseende til skolejorden, da erklærede skolelæreren (Willads Agertoft) der her var tilstede, at han med samme var fornøjet og i alle dele fuldført efter den plan, som ved forrige kommissionsmøde er afhandlet overensstemmende med anordningerne. Dertil tilføjede skolelæreren at han nu for tiden har så indskrænket en bolig, han da så vidt muligt måtte blive udflyttet på skolelodden, hvilket hr. van Deurs som skolens største lodsejer lovede skulle ske når de halve gårde være udflyttede og muligt forinden.  

I henseende til Kirkegårdens udvidelse, hvorom på sidste møde har været ventileret, da fandt kommissionen ved at tage den nuværende degnebolig og haugepladsen i øjesyn at kunne være tilstrækkelig til kirkegårdens udvidelse.

I henseende til det skete magelæg af de under hovedgården brugte jorde, da erklærede samtlige beboere og godsejeren intet at have imod samme at erindre

I henseende til hegnet bliver at forholde sig efter forordningen af 23. april 1781 pag.7, hvortil blev antaget landinspektør Rasmussen, som derfor erholder pr. tønde Hartkorn 4 Mark )132 øre) 

I henseende til vejene da bliver først landevejen fra Svendborg til Faaborg. 2. Vejen langs hovmarkerne til Svelmø (Østergyden), 3. Vejen midt over marken forbi skolelodden til Eskemosehaver og 4. Vejen østen for Vesterlong til Nabhauger (Nabgyden), hvilke alle indhegnes på begge sider. De øvrige veje bliver ikke indhegnet, hegnet ved stranden fra den vestlige ende af tyreengen (kaldet tyremålene) til sepager skal ordentlig hegnes og de øvrige bliver at stænge imellem mand og mand og godtgøres for en favn stængel tre favne jordhegne. Mark og skelhegnene indtages under den til mindelige deling. Hegnet ved den jord som er indlagt til hovedgården flyttes ud af ejeren og sættes i skellet. Det blev vedtaget, at hegnet om lodderne skal være opført til første maj 1825 og stenene i de gamle gærder tilfalder de nuværende ejere og skal være bortført inden samme tid hegnet skal være rejst.

Vejene betræffende da skal samme være istandsat til 1. maj 1826, og må ingen gamle aflægges forinden de nye veje er istandsatte. I henseende til vejenes bredde da bliver landevejen på 20 alens bredde, den lange langs hovmarken bliver 14, og de øvrige 2 på 12, og herfra rages 2 alen fra vejen og 2 fra lodden på begge sider til hegn. Af mindre veje bliver:

A: en vej gennem lod 2 (Enemærkegaard) for de 3 huslodder i Dius krog (Dybskrog) på 6 alens bredde.

B: en vej i nordre skel i lod 4 (Egebjerggaard)

C: en ditto ved nordre skel over 14-15 og 16 (Eskemosegaard, Damgaard og Nabgaard)

D: 1 ditto over et hjørne af lodden nr. 14 (Eskemosegaard) i den søndre ende og over skovlodderne nr. 12-5-13-18-7 og 19 (dvs. Eskemosehaverne)

E: en ditto til stranden over lodden nr. 17 (Mosegaard)

F: en ditto til skovlodden nr. 20 og 11 over lodden nr. 27 (Mosehavegaard, der dengang lå nord for landevejen).

G: en ditto til skovlodden 8 og 9 over lodden nr. 26 (Skovshøjgaard vest skel)

Af gangstier bliver at udlægge ved nordre skel i lodden nr. 18. og går over lodden nr. 18 og går over lodden nr. 12 sønden for skolelodden. Den gamle vej fra byen til Katterød aflægges mod at en gangsti vedligeholdes samme sted. (Præstehøjgaard og Gamskærgaard)

I henseende til grusgrave da udlægges en ved landevejen i lod nr. 9 på 14.000 kvadratalen, en ditto i skellet på lod 19 og 20 på 14.000 kvadratalen, en ditto på lodden nr. 4 på Egebjerg, også på 14.000 kvadratalen og en ditto i huslodden nr. 30 i Katterødskel på 7.000 kvadratalen, og bemærkes, at de grusgrave, som ikke er beliggende ved vejene skal få veje dertil over de nævnte lodder.

I henseende til tørvemålene da er enhver tildelt sin lod med fornøden vej. Lergravene ved Gammel Møllegaard bliver til almindelig brug, indtil udskiftninger er tilendebragt.

Gærdselsskoven betræffende, da de må benyttes til andet end gærdselshugst. Blødehauger forbeholder ejeren til fredskov.  

Frugttræerne og haugepladser angående da blev vedtaget, at de træer der kan bortflyttes, modtager den gamle ejer uden betaling, derimod de, som ikke kan bortflyttes uden skade for træerne, imod en af uvildige mænd bestemt erstatning, såfremt den nye ejer ønsker at beholde frugttræerne, i modsat fald må træerne bortskaffes til samme tid gården udflyttes. De øvrige træer som eske, (ask) piil (pil) o. lign. forholdes ligesom med frugttræerne er bestemt.

Den underskov som befindes at være 3 år og derover, afhugges i 3 år fra nu af at regne.

De stenhobe, som måtte findes på deres gamle lodder, forbeholder enhver sig til egen afbenyttelse, dog at samme bortføres til den tid, vejene skal være istandsat.

Hr. van Deurs tilkendegav at være ejer af de 27 gårde i Aastrup, og han bad i kommissionen nærværelse måtte trække lod, hvor enhver skal modtage deres gårde og jordlodder.

X i skema = 5 gårde der ikke skulle flyttes ud.

Lod nr.Lodden tilfaldtMatr.nr.Gl. nr.Nuværende gårdnavne 
1Johan Frederik Nielsen Krag2121Lindely 
19Andreas Madsen15 Van Deurs Minde 
22Marcor Hansen1327Holbrogaard 
8Hans Pedersen Ellegaard62VærnehøjgaardX
5Jens Markussen2226Stengaard 
9Ole Pedersen522KlokkestykkergaardenX
7Anders Rasmussen728Dalgaard 
2Marcor Nielsen2319Enemærkegaard 
6Rasmus Nielsen, sognefoged2013Grøndal 
24Marcor Rasmussen33HøjbjerggaardX
17Cresten Pedersen1724Mosegaard 
27Andreas Rasmussen Kusk1117Mosehavegaard 
14Niels Hansen Kusk265Eskemosegaard  
12Andreas Sørensen1825Gamskærgaard 
15Hans Pedersen Møller278Damgaard 
4Hans Pedersen Ladefoged259Egebjerggaard 
3Hans Larsen247Gammel Møllegaard 
18Hans Pedersen Præst166Præstehøjgaard 
16Peder Nielsen284Nabgaarden 
23Hans Rasmussen1418Kildegaard 
20Hans Hansen Sjællænder1016SjællændergaardenX
25Henrik Nielsen223Gl. Mølle 
11Lars Nielsen814Aneslyst 
26Rasmus Henriksen412SkovshøjgaardX
13Niels Rasmussen Beirholm1920Bejerholm 
10Hans Sørensen910Skedeslunggaard 
21Rasmus Hansen Skade1211Bogentvedgaard 

(Ang. 21 denne mand græd da han trak overdrevet på Bogentved)

Således i kommissionens overværelse er denne lodtrækning foregået.

I henseende til Svelmøs beboeres påstand at være berettet til jorde udlæg og græsnings rettighed på Aastrup Bys grund, da måtte kommissionen henvise denne sag til afgørelse ved domstolene, da samme ikke kvalificerede sig til kendelses afsigelse ved landvæsenskommissionen. Og da ingen havde videre at erindre blev forretningen afsluttet.     

                                               Monrad                                           Briand

Herefter følger 27 gårdmænds underskrifter, de fleste med initialer: H=P=S=R. Hans Pedersen Ellegaard. Underskriften der er bekræftet af Briand, er vist foretaget af sognefoged Rasmus Nielsen og betalt med 1 mark og 14 skilling.

NB: manden i Højbjerggaard (nr. 25) hed Marcov Rasmussen, han trak lod 24, hvilket er Gl. Mølle, men da han ønskede at blive der, byttede han med Henrik Nielsen der ellers trak Højbjerggaard, men flyttede ned i Gl. Mølle. Hans Larsen (Gammelmøller) trak nr. 3 og flyttede bort fra Gl. Mølle. Hans gård hedder stadig ”Gammel Møllegaard” efter hans tilnavn. Marcov Rasmussen (nr. 25) var søn af af urmager Hans Rasmussen, og broder til Niels Hansen, der var gift med Elisabeth Præst (1813-84)

Afskrift af Würden Pedersen i kladdehæfte på landsarkivet. Kan ses i hans personarkiv på arkiv.dk og i arkivet. Senere renskrevet på skrivemaskine.