Aastrup Folkemindesamling

Fredningsoverenskomst for Kirkens omgivelser.

Omgivelserne omkring Kirken blev fredet i 1950. Det drejer sig om markerne på Værnehøjgaard, matr.nr. 5a og 6a. Maler Jørgen Rasmussen, matr. Nr. 5i (nr. 324) samt arealet hvor der er parkeringsplads, som dengang var ejet af Kommunen. For Værnehøjgaard drejede det sig om en bræmme på 40 meter fra kirkegårdsmuren.

Fælles for alle tre står der: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anlægges transformerstationer, telefon og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalg steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring og lignende skønheds forstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindre for udsigten til og fra Kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at overstående fredningstilbud tinglyses på min overnævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg Amt og menighedsrådet for Aastrup.

Aastrup den 1./11 1950

Bertel Ellegaard                                     Jørgen Rasmussen                                       Louis Hjorth

Blev tinglyst d. 28. februar 1953.