Aastrup Folkemindesamling

Gravskrifter og Inskriptioner i Aastrup Kirke fra den gamle notesbog.

På den store gravsten i Kapellet

Under denne sten ligger begravet ærlige og velbyrdige mand Ejler Brocenhuus til Nakkebølle, og kalede gud ham anno?

Med begge sine kære hustruer ærlige og velbyrdige Frue Berte Friis. Salige Henrik Friiss datter af Ørlunde , med tvende hendes salige døtre , som begge hedte jomfru Margrethe Brocenhuus , og kalede gud hende år 1582 d. 5, sept.

Desligeste ærlige og velbyrdige Fru Anne Bille salig Jens Billesdatter af Billesholm. Med salig hendes 4 børn to sønner og to døtre. Og kalede gud hende anno år 1640, 22. nov.

Og lod velbyrdige Ejler Brocenhuus og Fru Anne Bille, udhugge og bekoste denne sten i begge deres velmagtsdage 1589.

Gud give dem alle sammen en glædelig og ærefuld opstandelse.

Under Kapellet. 3 kister i åben begravelse

1) herunder hviler ærlige og velbyrdige Frue Anne Bille Ejler Brocenhuus til Nakkebølle Forældre: som var ærlig og velbyrdig mand Jens Bille til Billesholm , og ærlig og velbyrdig Frue Karen Rønnov til Hvidkilde, deres datter, som var født på Visborg Slot på Lolland den 26 maj 1564, og salig hensov i Herren 22 nov. 1640 udi hendes alders 77. år.

Gud give hende sammen med alle troende kristne en ærefuld opstandelse på den yderste dommedag.

2) På den foreste kiste. Herunder hviler ærlig og velbyrdige nu salige jomfru Anna Bilde Henningsdatter , født på Urlof Kloster i Vensyssel anno 1599 d.11. april Hendes forældre var : ærlig og velbyrdige mand Henning Bilde til Urlof Kloster. Hendes moder var ærlig og velbyrdige Frue Sophie Munk. Er nu bortsovet udi herren på Klingenborg i Faaborg 1654 (1655) d. 10. juli. Gud give hende en glædelig opstandelse. med alle tro kristne. på den yderste dag.

3) Herunder hviler ærl. Og velbyr. Ejler Bilde til Nakkebølle, som var ærl. Og velbyr. mand Marcus Bilde til Hvidkilde og ærl. Og velbyr. Frue Susane Brocenhuus til Nakkebølle –Deres søn født på Hvidkilde d. 6 januar 1604 og bortsov i herren på sin gård Nakkebølle d. 8. oktb. 1649 udi sit 46. år Gud give ham en glædelig opstandelse på den yderste dag. E B M S. 1649

NB) Den store sten under alteret hvis inskription er dækket med alterets gulv skal være over Jacob Brocenhuus og hustru Susane der efter en inskription over døren på Nakkebølle 1559 som bygte Nakkebølle /(Sagn).

Under Kapellet.

Herunder hviler den højædle Frue Charlotte Amalie Rosenkrands til Rosenholm og Lyngholm, født 8. sept. 1688 udi Kallundborg og døde på Nakkebølle i Fyn d. 8. oktb. 1721

Velbårne herre, Hr. statsråd til Rødkilde og Lykkesholm i Fyn, fordums hans Frue og ægtefælle. Hendes fader var den højædle og velbårne Herre, Hr. Holger Rosenkrands fordum Amtsmand over Kallundborg. Dragsholm og Sæbygårdes amter. Hendes moder var den højædle og velbårne Frue, Fru Margrethe Rødsteen , salig Hr Marcov Rødsteen, fordum Ridder og Admiral og salig Frue Seested –deres datter (33)

Under Alteret.

Herunder hviler den ærlige og velbyrdige mand Niels Gustav Trolle til Nakkebølle og Eriksholm i Skåne.

Gud give ham en glædelig opstandelse på den yderste dag. 1618 (1518)

På stenen foran Alteret

Her ligger begraven under denne sten ærlige og velbyrdige folks ben , Jacob Brockenhuus til Damsbo og Nakkebølle gård. Og Fru Susanne Bølle , hans Hustru var . Hun døde mens han fangen i Sverrig var , der man skrev 1569. Og 14 år den 21 juni lagedes hun på båre. Han levede efter hende på det 8. år efter den datum som foreskreven står 1577 d.17 oktb. På Damsbo

Gud give dem begge det evige liv at leve med gud til evig tid.

(Alm. Oplysning: Susanne døde 1569. Jacob døde 1577 på Damsbo. At Susanne lagedes på båre 14 år den 21 juni skal nok forstås at hun blev syg.)

Bag på Altertavlen.

År domino 1587 8. oktb. Haver ærlige og velbyrdige mand Ejler Brockenhuus til Nakkebølle givet denne Tavle til hans Kirke.

I den åbne begravelse i Aastrup Klokketårn:

På en sort marmortavle. med forgyldte indhuggene bogstaver. står følgende indskrift: Udi disse 3 stenkister hviler de jordiske levninger af Johan Frederik Cicinon Herre til Nakkebølle gård og gods. Født d. 10. dec. 1700 død d. 15. dec. 1764. Var Oberst = Liuntenant af Infanteriet. Og af hans tvende ægtefæller. Den første var Frøken baronesse Hollk, som han kun levede med 1 år, og efterlod ham en datter, der blev gift med baron Lehn. Den anden var Frøken Sehested, med hvem han havde en datter der var i ægteskab med Geheimeråd Scheel. Denne datter blev efter begge forældres død besidder af Nakkebølle. Og med dette foregivet efterverdenen en erindring af hendes forældre, der besad den redeligste karakter, hvormed de forenede stor fornuft og udvidede kundskaber. Denne endnu efterlevende datter stræber at efterleve forældrenes retskafne vandel. Og ønsker at blive samlet med dem i hin bedre verden. Anno 1804

På den første ligsten i gangen.

Under denne sten ligger begraven ærlig og højagtbare velfornemme mand Jacob Antonsen, forvalter på Nakkebølle, som salig i Herren hensov d.1.maj 1681 udi hans 33 år 1 måned 1 uge og 4 dage. Foruden der hviler og begge hans børn. Hans stedsøn Niels Lauridsen som døde på Nakkebølle 26 maj 1684 udi hans 14. år. Det andet hans egen datter Karen Jacobsdatter der døde på Nakkebølle 7 oktb. 1684 udi hendes 4 år.

På kisterne i den åbne begravelse:

1) Herunder hviler ærlig og velbyrdige Frue Sofie Amalie Sehested til Nakkebølle, salig Hr Oberstleiutenant Cicinons enkefrue født 17. aug. år 1721 ,død d. 1 maj M D C C L++++.

2) Herunder hviler ærlig og velbyrdige Hr Johan Frederik Cicinon til Nakkebølle deres majestæts Oberstleiutenant født 13 dec. År 1700 død 15 dec. 1764.

3) Erica Kirstine Holk mata 1723 Danadato 1744.

På den store klokke: På den inderste side Conrad Ditlev greve af Reventlow. Augusta HTSHC F. Reventlow anno 1746. På den yderste side: Støbtes af Henrik Thenin?

På den lille klokke: Til en tjenstlig foretagen for forundt åben begravelse i Aastrup Kirke skænkes denne klokke af Sofie Amalie Sehested salig Hr Oberstleiutenant Cicinons Enkefrue til Nakkebølle Anno 1777

Apostlenes Skæbner.

1) Apostlen og Evanglisten MATHÆUS led martyrdøden i en stad i Æthiopien.

2) MARKUS blev i Ægypten slæbt rundt gennem staden Alexandaiens gader indtil han på denne måde havde udåndet sit liv

3) LUCAS blev i Grækenland hængt i et Oliventræ.

4) JOHANNES blev kastet i en kedel med sydende olie, men slap dog derpå med livet og døde senere en naturlig død i Efesus.

5) PETRUS blev korsfæstet i Rom.

6) JACOB den ældre blev halshugget i Jerusalem.

7) Jacob den yngre blev nedstyrtet fra en Tempeltinde og derefter ihjelslået med en stok.

8) PHILLIPOS blev hængt på en støtte i Hieropolis i en stad i Frygien.

9) BARTHOLOMÆUS blev levende flået i følge en grusom konges befaling

10) ANDREAS blev bundet til et kors og prædikede så længe indtil hans jordiske lidelser endte i dødsøjeblikket.

11) THOMAS døde på Koramandel kysten hvor man rendte

ham en lanse igennem livet.

12) JUDAS THADÆUS blev ihjelskudt med pile.

13) SIMON blev korsfæstet i Persien.

14) BARNABAS blev stenet af Jøderne i Saloniia.

15) PAULUS blev i Rom halshugget efter en befaling af tyranen Niras

Bodil Agertofts afskrift fra den gamle notesbog hvor hendes oldefar Michael Agertoft har skrevet de gamle gravskrifter af.