Aastrup Folkemindesamling

Kirkeklokkerne i Aastrup Kirke

1881: A. P. Allerup, Odense. Diameter 62,5 cm. Tone CIS 2 – 49

Mangler oplysninger.

1924: De Smithske Jernstøberier, Aalborg, Diameter 94 cm. Tone h1 +7

I Menighedsrådets protokol kan vi se, at der blev afholdt et møde i Aastrup Forsamlingshus den 15. juni 1923, hor der blev givet en orientering om Kirkens vedligeholdelse, herunder anbringelse af løber på Kirkens midtergange, samt om omstøbning af Kirkens gamle store klokke fra 1746. Desuden var der forslag om at få lov til at søge om tilladelse til indlægning af elektrisk lys i Kirken. Den ny kirkebylærer Würden Pedersen med flere anbefalede og støttede forslaget. Da der ikke var nogen der krævede skriftlig afstemning blev det afstemning med håndsoprækning. Næsten alle stemte ja og ingen nej.

Næste menighedsråd møde kan vi se at de har fået en aftale med Farvehandler Knippel om en løber til 240 kr. Den skal være lagt på inden jul. Desuden står der: Efter forhandling med A/S De Smithske Støberier i Aalborg, nedtages og sendes den store gamle klokke til Aalborg midt i januar til omstøbning.

Den omstøbte klokke med den nye bøjle ankom den 13. marts til Pejrup Station. Menighedsrådet kørte den til Kirken og opsætningen foretog møllebygger P. Petersen, V. Aaby, der også havde taget den gamle ned.

Søndag d. 23. marts 1924 foretoges indvielsen af den nye klokke i overværelse af så mange mennesker som Kirken kunne rumme. Efter at Pastor Dahl havde holdt prædiken over dagens tekst holdt han indvielsestalen gående ud fra den nye indskrift som Menighedsrådet havde ladet anbringe på klokken: ”Lad ringe min røst over slægterne ud med lovsang og tak for den evige gud.” Han lyste derefter fred og velsignelse over kirkeklokke og menighed, og der blev sunget Kirkeklokke ej til hovedstæder, og imedens menigheden rejste sig, ringede den nye klokke for første gang.

Indskriften på klokken er forfattet af møller Carl Aagaard. Prisen står der ikke noget om, men de havde fået skænket en aktie på 400 kr. i Aalborg Cementfabrik fra medlemmerne i den nu forhenværende Brugsforening. Der har sikkert været en indsamling i sognet. Det var der året efter til reparation af vestsiden af gavlen i tårnet. Desuden er der optaget lån til både klokke og elektrisk lys.

1993: Petit & Fritsen, Holland. Støbenummer 7694, Diameter 95 cm. Tone GIS,

Rasmus K. Rasmussen, dengang formand for menighedsrådet, har skrevet en beretning om den nye klokke. Kan læses i arkivet.

Hjemmeside med alle kirkeklokker i Danmark: http://www.hikuin.dk/kirkeklokker/liste_stednavne/kirkeklokker_ae-oe-aa.htm

Aastruparkiv.dk 2018, JH