Aastrup Folkemindesamling

Indre mission omkring Aastrup og Vester Aaby

Af Bodil Madsen, 1989

I begyndelsen af århundredet fandtes en stærk vækkelse på egnen. Her fortæller Bodil Madsen, født 1906 om sine erindringer herfra.

Hvordan og hvornår Indre Mission kom til egnen har jeg ingen ide om, men rundt i hjemmene blev der holdt samtalemøder, og det skete hver anden søndag aften. Jeg mindes de gamle mænd, der kom gående med stok 5 km frem og tilbage.

Hvornår mine forældre sluttede sig til IM ved jeg ikke, men jeg ved at mor gik til pigemøder hos lærerinde frk. Maren Frederiksen i V. Aaby, hun var begyndt at samle de unge piger til opbyggelige møder. Årstallet for hvornår hun begyndte kender jeg ikke, men i september 1899 sørgede hun for, at KMUK i V. Aaby blev stiftet og tilmeldt landsforeningen. KFUM’s oprindelse ligger mere i det dunkle. Det kan muligvis være gartner Anders Andersen på Rødkilde, der tog initiativet. I begyndelsen blev det ikke kaldt KFUM, men man sagde at de unge karle gik til ynglings møder. Disse foregik hos en gammel mand i Fjellebroen, der hed Christian Peter Kristensen. Min far og farbror kom i hvert fald til disse møder og når de var omtalte samme Chr. Peter, var det med ærbødighed og beundring for hans kærlighed, offervilje og forståelse af ungdommen, han gav altid med et godt hjerte.

Omkring 1. verdenskrig 1915 flyttede møderne for KFUM til Kildegaarden i Gundestrup, hvor Peder Pedersen residerede endnu som ungkarl, her blev møderne holdt i mange år. KFUM blev tilsluttet landsforeningen samtidige med KFUK. Fra 1910-23 blev møderne for KFUK blev møderne holdt hos Johs. Jørgensen, Hammerhus i V. Aaby, derefter flyttede de til Vester Aaby Mejeri hos mejeribestyrer Pedersen. Møderne blev holdt hver anden onsdag aften, og disse møder kunne holdes enten som samtalemøder eller bibeltime. Ved førstnævnte møde begyndte man gerne med en sang fra salmebogen eller fra sangbogen ”Hjemlandstoner” Så blev der læst en tekst fra det nye testamente, derefter diskuterede man, og sluttelig var der kaffedrikning inden man gik hjem. Disse møder ledes i mange år af gartner Johs. Brønnum, Ulbølle, senere blev møderne afholdt hos Kirstine og Johs. Knold på Æblebæk og senere hos Metea og Henrik Jørgensen, Strandvejen i V. Aaby.

De ældre i IM mødtes gerne den første tirsdag i hver måned. Det var en missionær, der ledte og talte, og det foregik i hjemmene på skift. Det var en fast kreds af personer, som deltog i samfundslivet inden for IM. De plejede alle at deltage i møderne i min barndom og tidligste ungdom.

I løbet af tyverne voksede foreningen og jeg selv kom med i 1921.

Mødesal i stuen

Min far havde længe gået med en kongstanke om at bygge et par fag på stuehuset, det fik han udført først i tyverne efter forinden at have bygget det meste af gården om. Det blev til en stor stue og her kan vi holde møderne, sagde min far. Det var blevet sådan, at en missionær tilbød sig, var det ikke altid lige let at få et sted at samles, nogle havde ikke plads, andre ikke råd eller vilje. Forsamlingshusets lille sal kostede dengang 5 kr. i leje. Så var der kirken, og den blev da også benyttet navnlig til kirkeugerne, som blev holdt 1 til 2 gange om året enten i V. Aaby eller Aastrup.

Først i 1928 blev møderækken fast. Jeg var på det tidspunkt på Lolland, og jeg husker mor skrev i et brev til mig, at fra nu af skal vi have et fast månedligt møde, og vennerne blev enige om, at det skal holdes hos os hver gang nu da vi har så god plads, og sådan blev det. Vi fik lavet et par bænke, som kunne bæres ind til lejligheden, og efter møderne blev der serveret kaffe og kager til alle uden vederlag.

Missionæren skulle som regel hentes ved stationen i Pejrup, når han kom med toget. Det foregik i hestevogn, og som regel overnattede missionæren for næste dag at live kørt til stationen, da den lå 5 km. Fra vores hjem. Det blev til mange ture gennem årerne, og den ordning varede ved til 1943.

Min far og mor nærede en uendelig kærlighed til IM, alt kunne de ofre og afse, nar det gjaldt IM. Mange gange har jeg set min far lægge sin sidste 10 kr. som gave til IM i sikker forvisning om, at de penge kom han ikke til at mangle eller savne. Da han blev folkepensionist lagde han hver måned 10% fra, som blev givet ved møderne, det var en tiendeydelse i praksis. Han var i mange år formand for IM her på egnen, og han havde sin andel i, at IM gik så godt og havde så gode kår i disse år.

I mit hjem begyndte dagen med andagt. Om søndagen blev der læst en prædiken af Vilhelm Beck eller af Aksel Busch, hvis vi da ikke var i kirke. Da radioen kom til, var den altid åben for transmissionen af gudstjenester, og der var altid nogen til at høre den. Min far havde en sjælden evne til at læse op, og i de langevinteraftner har han læst utallige bøger højt til langt ud på natten. Det var dengang, hvor der ikke var radio, men elektriciteten var lige kommet. Hvad arbejdet for IM angår, har jeg ikke gjort andet, end det jeg lærte i mit hjem: lukke hjem og pengepung op så godt jeg kunne.

Søndagsskole

Søndagsskole blev der holdt hos Rasmus Madsen i Aastrup fra 1916-30, og i V. Aaby var det Katrine Mogensen og Meta Jørgensen, der ledede og det foregik i forsamlingshuset i årerne omkring 1920. nogle år senere rejste fru Mogensen og hendes mand fra V. Aaby, og så kom malermester Harald Madsen til at forsætte arbejdet.

Søndagsskolen holdt hver år juletræsfest. Om sommeren var der udflugt i omegnen enten på cykel eller med hestekøretøj. Jochum Aagaard havde også ledt søndagsskole, senere kom Johannes Larsen, Gundestrup og fru Larsen, Fjellebroen. Juletræsfesterne blev holdt i mellemdagene. Det var de unge piger og mænd, der lavede pynten til træet. De samledes gerne en aften forud for at flette hjerter, og lave roser og jakobsstiger, og disse blev så givet til børnene efter rugen på træet. De to der var med til at begynde arbejdet for KMUM & K i V. Aaby, lærerinde frk. Maren Frederiksen og gartner Anders   Andersen på Rødkilde blev senere gift og flyttede til Ruds Vedby på Sjælland

Jochum var formand for IM i V. Aaby i en lang årrække. IM har også i mange år haft en byggegrund bag det gamle gadekær, men senere igen solgt.

Udflugter og møder

De ældre i IM havde foruden møderne også udflugter, og disse gik gerne til en af øerne i det Sydfynske og enkelte gange tog man til Sønderborg og Dybel.

Skt. Hansfest blev der også holdt. Det foregik på Balksbjerggaard i marken, her fik de æbleskiver, der var bagt af bygmel.

For kredsen var der sommermøder, der holdes enten i Faaborg eller Svendborg. Ligeledes var der efterårsmøder, og de har blandt andet været holdt i Svanninge Præstegaard hos pastor Lind. Under 2. verdenskrig blev der holdt Danmarksaftner hos Laura og Sofus Larsen, Pilegaard. Der var gerne en sekretær fra KFUM & K som holdt festtale, eller der var korsang.

Tirsdag møderne var fælles for unge, ældre og gamle. Søndagsmøderne var hovedsageligt for ældre, men i den første tredjedel af dette århundrede var der en del unge med. Her var det, at salmebogen blev brugt.

Ved KFUK-møderne sang vi efter ”De unges sangbog”, og det var en fast regel, at der var oplæsning af en forsat roman eller lign.

Hvad der blev givet eller ydet var af egen fri, men lidt penge krævede det en gang imellem. Derfor blev der afholdt pakkefest, på den made fik man indtægter. Harald Madsen malede sommetider et maleri som gevinst i et lille lotteri, hvortil man kunne købe numre.

Aastruparkiv.dk, 2018